A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Kerk van de Nazarener Vlaardingen

Telefoonnummer (facultatief): 010 4743268

RSIN/Fiscaal nummer: 805179100

Website adres: www.kvdnvlaardingen.nl

E-mail: info@kvdnvlaardingen.nl

Adres: Zwanensingel 1

Postcode: 3136 GZ

Plaats: Vlaardingen

Onze missie en identiteit

De kerk van de Nazarener Vlaardingen wil een stralend Lichaam van Christus zijn in en voor deze wereld van de 21ste eeuw. Zij wil ongelovigen oproepen tot een leven met de Heer en de gelovigen brengen tot Christusgelijkvormigheid.

Dit willen we zijn, dit zijn onze kernwaarden:

 • Christocentrisch: we zien Jezus als Leider van de gemeente, het hoofd van het lichaam (= we zijn een Christocentrische gemeente, vgl. Ef 4:12-13).
 • Relationeel: we willen leven in verbondenheid met God en elkaar (= we zijn een relationele gemeente).
 • Wesleyaans: we gaan uit van de Wesleyaanse theologie, met als kern: God = Liefde (= we zijn een Wesleyaanse gemeente).
 • Ruimdenkend: we gaan uit van ruimte voor diversiteit (essentials/non-essentials) (= we zijn een ruimdenkende gemeente).
 • Inclusief: we staan open voor alle mensen van deze tijd: gelovigen en spirituele zoekers (= we zijn een inclusieve gemeente).

Dit willen we doen Om een stralend lichaam te zijn voor de wereld waarin we met elkaar tot Christus-gelijkvormigheid kunnen komen, willen we als gemeente meewerken aan de volgende doelen:

 • mensen vertellen dat God van hen houdt;
 • liefdevolle gemeenschappen vormen;
 • mensen laten worden zoals God hen bedoeld heeft;
 • een plek bieden om ieders gaven en talenten in te zetten en te ontwikkelen
 • met hoofd, hart en handen ons inzetten voor noden en onrecht.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De kerkorde van de Kerk van de Nazarener bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

De Kerk van de Nazarener heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Kerk van de Nazarener te Vlaardingen.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de bestuursraad. De bestuursraad wordt gevormd door de predikanten en door diegenen die daartoe op de jaarvergadering van de plaatselijke kerk zijn gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. In onze gemeente telt de bestuursraad 5 leden. Naast de gekozen bestuursleden zijn ook de Secretaris en het Hoofd Operationele Processen ex officio leden van de bestuursraad

Het dagelijks (operationeel) bestuur wordt gevormd door de hoofden van de onderafdelingen.

Sinds de jaarvergadering van 7 februari 2016 bestaat het bestuur uit:

 • Harry de Bruijn (voorzitter)
 • Judith de Jong
 • Arjen Meijer
 • Rikkert Verduijn
 • Johanneke van Dijk
 • Dennis Mohn (predikant, ex officio)
 • Ed Meenderink (predikant, ex officio)
 • Walter Sas (hoofd operationele zaken, ex officio)
 • Joost Eijkman (secretaris, ex officio)

C. Doelstelling/visie

De Kerk van de Nazarener Nederland is deel van een wereldwijde gemeenschap van kerken met dezelfde naam, belijdenis en organisatie, en ziet zichzelf als een onderdeel van de ene algemene kerk van Jezus Christus.

De Kerk van de Nazarener:

 • bestaat uit allen die zich vrijwillig hebben verenigd volgens de belijdenis en organisatie van deze kerk;
 • verkondigt dat God mensen door geloof in Jezus Christus nieuw leven schenkt;
 • brengt hoop aan mensen in nood door allerlei vormen van hulpverlening;
 • start nieuwe activiteiten om op vele plaatsen het goede nieuws te verkondigen en hoop te bieden.

D. Beleidsplan (hier willen we naar toe)

We willen meer en meer vertrouwen op Jezus en daardoor aantrekkelijk zijn voor mensen zodat ze zich bij ons willen aansluiten.

In aansluiting op onze doelen zetten we concreet in op:

 • Verkondigen. Meer mensen bereiken, mensen die de weg zoeken of zijn kwijtgeraakt. Een aantrekkelijke gemeenschap zijn die open staat voor alle mensen.
 • Gemeenschap. Als gelovigen samen optrekken in de vorm van huiskerken en kerk zijn voor de wereld.
 • Talenten. Als gemeente geven we al onze leden de mogelijkheid om hun talenten en gaven in te zetten in het werk van de Heer op een manier die bij hen past.
 • Toerusting. Gemeenteleden kunnen op allerlei verschillende manieren toegerust worden om hun taken en talenten uit te kunnen oefenen en om te groeien in hun Christen-zijn.
 • Uitstrekken. Hulp bieden aan de wereld en voorzien in de behoeften van de hedendaagse maatschappij. (Een aantrekkelijk gebouw, cursussen, trainingen, boeken, hulp op allerlei gebied, kerk zijn via het internet).

De nadruk van onze gemeenteactiviteiten ligt tot op heden op onze eigen gemeente. Terwijl we in onze missie zeggen het stralende licht naar buiten te willen zijn. We willen ons daarom ook concreter op ’de wereld’ gaan richten en u uitdagen om mee te denken en te doen over vormen waarmee we hier gestalte aan kunnen geven.

We willen ons steeds de juiste vragen stellen, zoals:

 • Hoe kunnen we onze waarden gebaseerd op Gods liefde uitdragen en mensen van vandaag bereiken en aan de hand nemen?
 • Hoe kunnen we als kerk beter aan sluiten op behoeften van onze medemens?
 • Hoe kunnen we aansluiten bij andere projecten/kerken om ons doel om de wereld te bereiken nog krachtiger neer te kunnen zetten?
 • Hoe kunnen we de ’sociale media’ verder benutten om ons doel ’stralend licht’ vorm te geven?

E. Beloningsbeleid

Leden van de bestuursraad ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. De predikanten zijn lid van de bestuursraad maar krijgen hiervoor geen specifieke beloning.

F. Verslag Activiteiten

Hieronder zijn de hoofdzaken uit het verslagjaar 2016 weergegeven.

Hoofdenoverleg

Om de communicatie tussen de bestuursraad en de hoofden goed te laten verlopen, neemt de voorzitter van het hoofdenoverleg ex-officio plaats in de bestuursraad. Daarnaast zijn er bij het hoofdenoverleg een of meer bestuursraadleden aanwezig, als erkenning en waardering voor de plaats en verantwoordelijkheden die de hoofden binnen de gemeente en om de communicatielijnen zo kort mogelijk te houden.

Het hoofdenoverleg is het overleg van de hoofden van de afdelingen, omdat de hoofden het operationeel bestuur vormen van de gemeente. Zij hebben de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de ‘kerkenraad’ overgenomen, zoals vastgesteld in de gemeentevergadering van 2006.

Xperience

Vanaf de start van Xperience halverwege 2014, is de ontwikkeling snel gegaan. Waar in 2014 enkel de kerk het nieuwe jeugdwerk leerde kennen, reikte in 2015 de naam Xperience tot over de Nederlandse grens! Met de groei van de naam, groeide ook de organisatie zelf. Gelijk vanaf het begin wilden veel mensen hun schouders er al onder zetten, omdat de potentie van het nieuwe idee gelijk al zo zichtbaar was! Een verdeling van ondertussen vijf takken, om zo een volledig aanbod voor de jeugd binnen en buiten de kerk te kunnen hebben:

 • Xperience TV – TV-uitzending via internet over Actuele onderwerpen waar jongeren mee te maken hebben
 • Xperience Xcite – Een plek voor de jeugd om te chillen, een drankje doen, gamen of spelletjes spelen en een plek voor workshops en begeleiding op persoonlijk gebied
 • Xperience Nite – Bij Nite ligt het geestelijk en pastoraal accent, waarbij Jongeren tijdens een korte dienst aan de hand van een Bijbelstudie of korte preek worden meegenomen in Bijbelse avonturen, waarna ze in groepjes door kunnen praten.
 • Xplore – Bedoeld om de overstap van Wonderland naar Xperience zo vloeiend mogelijk te maken.
 • Hype – Binnen hype wordt met een grote groep jong volwassenen gesproken over hun eigen gekozen onderwerpen en worden ze klaargestoomd om uiteindelijk hun eigen plek binnen de kerk te mogen vinden als actief en/of betrokken lid.
 • Youth Alpha – Youth Alpha is in 2016 opgestart en voorziet op zondagavond in de behoefte onder de jongeren naar extra verdieping in het geloof.

Waar in 2015 duidelijk de groei centraal heeft gestaan, hebben we in 2016 vooral gericht op het geestelijk en persoonlijk welzijn van de jongeren en op het bouwen van relaties met de jongeren. Ook in 2017 zal de focus liggen op de mens, de jongeren en de leiders.

3DAY

In 2015 zijn we gestart met het nadenken over en vormgeven van onderwijs en discipelschap in onze gemeente. In het voorjaar van 2016 zijn twee Hoofden Onderwijs aangesteld. Zij hebben een enquete gehouden, interviews afgenomen en een literatuurstudie naar discipelschap uitgevoerd. Zij hebben dit alles vertaald naar een visiedocument, welke als volgt wordt samengevat:

Wij geloven dat Jezus mensen riep om Zijn leerlingen (discipelen) te worden en zo te groeien in leven en geloof. Een leerling van Jezus Christus is iemand die door en in de kracht van de Heilige Geest, in verbondenheid met andere leerlingen, het verlangen heeft om, over de volle breedte van zijn of haar leven, te leren leven als Jezus en zich daadwerkelijk en duurzaam richt op het Koninkrijk van God zoals Jezus dat belichaamde en verkondigde. Het doel van discipelschap is groeien (in geloof) naar geestelijke volwassenheid, omwille van de wereld. We onderscheiden hierin vier niveaus van toewijding: lidmaatschap, (groei naar) geestelijke volwassenheid, bediening, missie/zending1: het uiteindelijke doel is het maken van discipelen door discipelen, oftewel liefhebben omwille van de wereld.

Op basis van de verwerkte informatie en het visiedocument is een mooi curriculum samengesteld onder de naam 3DAY. Het is een tweewekelijks programma op woensdagavonden met cursussen van maximaal 3 avonden. In het programma staat steeds het ‘motto’ van de gemeente centraal: “Goed liefhebben, omwille van de wereld”, opgedeeld in God liefhebben, Liefde in de praktijk en Persoonlijke ontwikkeling. Voor de invulling is gebruik gemaakt van de kennis en kunde die binnen onze gemeente aanwezig is, zodat het echt een programma voor en door onze gemeente is geworden. De cursussen worden goed bezocht en de reacties van deelnemers en cursusleiders zijn buitengewoon positief. In 2017 gaan we wederom een mooi, inspirerend en opbouwend programma samenstellen.

Gebouw

De bestuursraad heeft aan de gemeente Vlaardingen in 2015 laten weten dat zij onderzoek gaat doen naar optimalisatie van de kerkzaal. Het onderzoek zal moeten uitwijzen in hoeverre de kerk garant kan staan voor de veiligheid van de bezoekers als het aantal de 500 overstijgt, welke aanvullende voorzieningen nodig zijn en op welke wijze een grotere stroom bezoekers veilig kan worden ontvangen en bij een calamiteit weggeleid.

Een eerste schets laat zien dat uitbreiding van de kerkzaal naar achteren tot de mogelijkheden behoort, waarbij facilitaire zaken, zoals toiletten en garderobe, in een uit te breiden ontmoetingsruimte kunnen worden ondergebracht.

De bouwcommissie heeft aan de architect gevraagd om te komen met een voorstel tot uitbreiding van de zaal naar achteren en een vergroting van de ontmoetingsruimte, en wel op zodanige wijze dat het bij eventuele vervolgplannen niet tot kapitaalvernietiging leidt.

Commissie Goede Zorg

De commissie spant zich in om (dreigende) conflicten aan te pakken en met de betrokkenen in goede harmonie tot een wenselijk eindresultaat te komen. Daarnaast bevorderd de commissie goede relaties en herstel van beschadigde relaties tussen gemeenteleden onderling, maar ook die met de verschillende afdelingen, bestuursraad of voorgangers.

De CGZ zal luisteren en indien nodig bemiddelen tussen betrokkenen. Waar nodig adviseert de CGZ gevraagd dan wel ongevraagd aan de bestuursraad ter bevordering van een veilig, opbouwend en uitnodigend gemeenteleven. De CGZ bestaat uit: Arie Duifhuysen, Astrid Schoormans, Els van der Most, Han den Dekker en Harry de Vries (namens pastoraal team).

De commissie gaat vertrouwelijk om met verstrekte informatie. Wij zijn te bereiken via E-mail: goedezorg@kvdnvlaardingen.nl. Via een telefoontje naar het kerkelijk bureau kan ook gevraagd worden of er contact wordt opgenomen. In overleg wordt dan besloten hoe het best kan worden gehandeld.

Financiën

Begin 2016 is de werkgroep Cherish begonnen met een constructief en ambitieus plan, om de gemeente bewust maken van de financiële verantwoordelijkheid. Het plan is met grote waardering ontvangen en de rest van het jaar is gezamenlijk opgetrokken om het plan verder te concretiseren en in praktijk te brengen. In de loop van het jaar zijn verschillende brieven verstuurd en is onder meer in de huiskerken het gesprek over ondersteunen van de kerk verder op gang gebracht.

Het motto van de bestuursraad was en is: transparant zijn in de financiële zaken. Daarom wordt er bijna maandelijks een overzicht in de nieuwsbrief geplaatst. De gemeenteleden moeten zich meer bewust worden dat de gemeente verplichtingen heeft bij het district en dat men betaalt voor de zaken die men consumeert: de dienst, gebruik van kinderwerk, kopje koffie. Er verscheen ook een stukje over periodieke giften en de fiscale aftrekbaarheid.

Als u hierover meer wilt weten, kijk dan even op internet of stuur een mailtje naar de secretaris (bestuursraad@kvdnvlaardingen.nl). Hij helpt u graag.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom “Begroot” inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom “Werkelijk” geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Omschrijving Werkelijk 2016 Begroot 2016 Werkelijk 2015
Inkomsten         €         517.676         €      529.992     €          516.440
Totaal uitgaven         €         496.308         €      519.829     €          538.486
Personeelskosten         €         183.397         €      190.908     €          207.708
Huisvesting & Beheer         €         186.210         €      195.853     €          189.198
Algemene kosten         €            44.846         €        45.156     €            44.582
Onderafdelingen         €            10.093         €        13.092     €            11.398
District         €            67.294         €        67.320     €            71.100
Projecten         €                        –         €                     –     €            14.501
Saldo         €            21.366         €        10.163     €           -22.046